Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
Önalım (Şufa) davası,
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
Hukuki danışmanlık,